ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารรณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  นั้น  

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ขอรายงานผลการประชุมให้ทราบรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 64 คน