ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการประชุมสภา สมัย;bสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

    ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ได้นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไปแล้ว นั้น

   บัดนี้การประชุมดังกล่าวได้เสร็จสินแล้วจึงขอประกาศรายงานผลการประชุมให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏตามไพล์แนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน