ประกาศยกเลิกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 ก.ย. 2563
2 การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 ก.ย. 2563
3 การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
29 ก.ย. 2563
4 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 ก.ย. 2563
5 ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
29 ก.ย. 2563
6 ภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
10
29 ก.ย. 2563
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
29 ก.ย. 2563
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 ก.ย. 2563
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 ก.ย. 2563
10 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
12
29 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2