ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2564
  รายละเอียด :

                ตามที่สภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ ได้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 เสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นั้น

                บัดนี้ การประชุมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงรายงานผลการประชุมให้ทราบ

 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 65 คน