ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2/2562
  รายละเอียด :

             ตามที่สภาฯ ได้นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  นั้น  

            ในการนี้  สภาฯขอรายงานผลการประชุมให้ทราบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน